تور آنتالیا
قیمت ویزای تایوان
خدمات VFS
تور ارزان کانادا
تشک طبی
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز برقی تفال
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
مطالب روز پزشكي و سلامت
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضويت در خبرنامه
  عضويت لغو عضويت

ورود اعضا
  نام کاربري :
  پسورد :

عضويت در سايت
  نام کاربري :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ايميل :
  نام اصلي :

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۳۴:۰۰

ثبت شركت , راهنماي ثبت شركت ها

در ابتدا به تشريح هريك از شركت ها و انواع آن به صورت اختصار پرداخته تا به آشنايي كلي از شركت ها برسيم.

انواع شركت ها در ايران

شركتهاي تجاري در ايران به هفت قسم تقسيم مي شوند (طبق ماده ۲۰ قانون تجارت):انواع شركت ها در ايران

۱. شركت سهامي خاص 

۲. شركت مسئوليت محدود

۳. شركت تضامني

۴. شركت مختلط غير سهامي

۵. شركت مختلط سهامي

۶. شركت نسبي

۷. شركت تعاوني توليد و مصرف

 لازم به معرفي مختصري از شركت ‌هاي تجاري مي باشد كه در مطالب زير اين تعاريف انجام مي گردد.

۱- تعريف شركت سهامي عام‌

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۴ بند الف به اين صورت تعريف مي شود <شركت هايي كه موسسين آن ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به ثبت شركت سهامي عاممردم تامين مي كنند شركت هاي سهامي عام ناميده مي شوند.> يا مي توان به زبان ساده تر شركت سهامي‌عام را شركتي گفت با موضوع بازرگاني (‌بلكه در موضوع آن موضوعي به غير از بازرگاني قيد شده باشد) كه سرمايه‌‌ آن به سهام ، تقسيم‌ شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود. در شركت سهامي‌عام ، تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهامداران ، محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها مي باشد. در شركت سهامي عام ، عبارت < شركت سهامي عام > بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت قيد شود و در كليه‌ اوراق و اطلاعيه‌ ها و آگهي‌ هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

 

 

۲- تعريف شركت سهامي خاص

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۴ بند ب به اين صورت تعريف مي شود < شركت هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين شركت سهامي خاصگرديده است شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.> يا به زبان ساده تر شركت سهامي خاص شركتي است با موضوع بازرگاني (بلكه در موضوع آن موضوعي به غير از بازرگاني قيد شده باشد) كه تمام سرمايه‌ آن منحصراً توسط مؤسسين ، تأمين‌ گرديده و سرمايه‌ آن به سهام تقسيم شده است و مسئوليت صاحبان سهام ، ‌محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها مي باشد. تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد (موسسه حقوقي ذهن ناب همشهري مي تواند شركت سهامي خاص را با تعداد دو نفر هم ثبت كند) و عنوان <شركت سهامي خاص> بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت ، به طور روشن و خوانا قيد شود.

 

۳- تعريف شركت با مسئوليت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ به اين صورت تعريف مي شود < شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركت با مسئوليت محدودشركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.> يا به زبان ساده تر شركت با مسئوليت محدود ، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي انجام امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ؛ فقط به ميزان سرمايه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شركت است. در نام شركت بايد عبارت <با مسئوليت محدود> ‌قبل و يا بعد از نام شركت قيد شود. در شركت هاي مسئوليت محدود بايد كليه سرمايه تقويم شود و به مدير عامل تحويل داده شود و مدير عامل اقرار به دريافت آن مبلغ كند.

 

۴- تعريف شركت تضامني

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۱۱۶ به اين صورت تعريف مي شود <شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر

شركت تضامني

با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. اگر دارايي شركت براي تأئيديه‌ تمام قروض كافي نباشد هر يك ازشركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.> در اسم شركت تضامني بايد عبارت <شركت تضامني> ‌و لااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود. اصولاً صرافي ها جزو اين نوع شركت مي باشند. 

 

 

۵- تعريف شركت مختلط غيرسهامي 

طبق قانون تجارت ماده ۱۴۱ به اين صورت تعريف مي شود < شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه‌ قروضي است شركت مختلط غير سهاميكه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه‌ اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن ، قيد شود.> يعني به عبارت ساده تر مي توان گفت كه يك شريك تضامني دارد و يك شريك با مسئوليت محدود كه هر كدام يك وظيفه در قبال سرمايه دارند.

 

۶- تعريف شركت مختلط سهامي

طبق قانون تجارت ماده ۱۶۲ به اين صورت تعريف مي شود < شركت مختلط سهامي شركتي است كه تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه‌ اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه‌ قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روشركت مختلط سهاميابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.> در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود و مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن مي باشد.

 

 

۷- تعريف شركت نسبي

طبق قانون تجارت ماده ۱۸۳ به اين صورت تعريف مي شود < شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل شركت نسبيمي‌شود و مسئوليت هريك از شركاء به نسبت سرمايه‌ اي است كه در شركت گذاشته.> در اسم شركت نسبي عبارت <شركت نسبي> و لااقل اسم يكي از شركاء بايد ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (و شركاء) و (و برادران) ضروري است. 

 

 

۸- تعريف شركت تعاوني

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ به اين صورت تعريف مي شود < شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود شركت تعاونيرا براي توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مي برند.> و همچنين طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ به اين صورت تعريف مي شود < شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذكر شده تشكيل مي شود :

۱. فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.

۲. تقسيم نفع يا ضرر بين شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند. > يا به زبان ساده تر شركت تعاوني شركتي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه‌ آن به وسيله‌ اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه‌ها ٫ سازمان‌ها ٫ شركت‌ هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ٫ بانك‌ ها ٫شهرداري‌ ها، شورا هاي اسلامي كشوري ٫ بنياد مستضعفان و ساير نهاد هاي عمومي مي‌ توانند جهت اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت ٫ مضاربه ٫ مزارعه ٫ مساقات ٫ اجاره ٫ اجاره به شرط تمليك ٫ بيع شرط ٫ فروش اقساطي و صلح ٫ اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ شركت‌ هاي تعاوني نمايند ٫ بدون آن كه عضو باشند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني ، شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت ، تعيين خواهد شد ؛ سهم سرمايه‌ گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد در صد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي ۲۶ همان قانون < تعاوني‌هاي توليدي ٫ شامل تعاوني‌ هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي ٫ دام داري ٫ ‌دام پروري ٫ پرورش و صيد ماهي ٫ شيلات ٫ صنعت ٫ معدن ٫ ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اين ها فعاليت مي‌ نمايند> و به موجب ماده‌ي ۲۷ < تعاوني‌ هاي توزيع ٫ عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ ها تأمين مي‌نمايند.> تبصره‌ ماده‌ي ۲۸ ‌< تعاوني‌ هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.>

مراحل ثبت شركت

در اداره‌ ثبت شركت‌ ها فرم هاي نمونه‌ براي ثبت موجود است كه مي‌توان اين فرم‌ هاي نمونه را از اداره‌ ثبت شركت ها و موسسات تجاري تهيه و تكميل‌ كرده و زير مراحل ثبت شركتتمام اوراق بايد توسط همه‌ شركاء (مؤسسين) امضاء شود. سپس بعد از تعيين نام شركت و انتخاب چند نام كه واژه‌ بيگانه نبوده ٫ فاقد سابقه‌ ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامي باشد نام شركت را تعيين نمود و به <واحد تعيين نام> ‌اداره‌ ثبت شركت ها ، معرفي و موافقت آن واحد را درباره‌ نام تعيين شده اخذ كرده ٫ سپس همه‌ مدارك به <قسمت پذيرش مدارك> اداره‌ي مزبور تحويل و رسيد دريافت (كد پيگيري) توسط سيستم به سهامداران و شركاء اعلام مي شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي‌شود.

جهت تعيين حق‌الدرج آگهي در روزنامه كثير الانتشار بعد از دريافت آگهي ثبتي در سامانه قسمتي ظاهر مي شود كه مي توان هزينه هاي روزنامه را واريز كرد.

جهت چاپ روزنامه رسمي بايد به سايت روزنامه رسمي مراجعه كرد و هزينه هاي روزنامه را پرداخت كرد.

راهنماي ثبت شركت

۱۱ قدم تا ثبت شركت را به صورت خلاصه مي توان به شرح ذيل اعلام نمود:

قدم اول ثبت شركت : شريك خوب پيدا كنيد.

حداقل تعداد شركاء براي ثبت شركت با مسئوليت محدود ۲ نفر مي باشد و حداقل تعداد سهامداران براي ثبت شركت‌ هاي سهامي خاص ۳ ‌نفر است. در گام اول بايد شريك مناسبي براي خود پيدا كنيد. مسئوليت هر سرمايه ‌گذار در شركتي با مسئوليت محدود به اندازه ميزان سرمايه شركاء مي باشد. كسي كه سرمايه بيشتري در شركت دارد حق رأي بالاتري هم دارد و به همين نسبت مسئوليت بالاتري در پرداخت ديون و بدهي‌ هاي شركت.

قدم دوم ثبت شركت : ورود به سامانه ثبت شركت ها.

به پايگاه اينترنتي اداره كل ثبت شركت‌ها مراجعه كنيد. در اين سامانه به قسمت پذيرش درخواست ثبت شركت مراجعه كنيد. فرمي پيش روي شما ظاهر مي‌شود كه بايد مرحله به مرحله آن را تكميل كنيد و به مرحله بعدي برويد. اطلاعات مربوط به متقاضي نخستين موضوعي است كه در اين فرم‌ ها بايد بنويسيد. مشخصات اوليه خودتان را در فرم تكميل كنيد. گزينه (گام‌ بعدي) شما را به مرحله بعد مي ‌رساند.

قدم سوم ثبت شركت : انتخاب نام شركت

حالا بايد نام شركت را در فرم ( نام و نوع شخص حقوقي ) وارد كنيد. در اين قسمت بايد به ‌ترتيب اولويت ۵ نام براي شركت انتخاب كنيد تا از بين آن ها يكي تأييد شود. انتخاب اسم براي شركت بايد و نبايد‌ هاي خاص خود را دارد. اول اين كه اين اسم نبايد تكراري باشد و همچنين استفاده از اسامي مخفف شده كه مربوط به اداره‌هاي دولتي است ممكن نمي باشد و تنها با كسب مجوز از آن ها امكان ‌پذير است و همچنين نام هاي خارجي فقط به نماينده قانوني شركت ها داده مي شود با توجه به برگه نمايندگي آنها از شركت مادر. در انتهاي اين مرحله يك كد رهگيري به شما داده مي‌شود.

قدم چهارم ثبت شركت : شرح موضوع فعاليت

مدت و موضوع فعاليت ، اطلاعات مورد نياز در مرحله بعدي است. در مورد اين اطلاعات قبلاً با شركاء و سهامداران خود مشورت كنيد. براي مشخص كردن مدت فعاليت شركت يكي از گزينه هاي محدود يا نامحدود را بايد انتخاب كنيد. اما براي راحتي در انتخاب موضوع فعاليت ٫ سامانه فهرستي را در اختيار شما قرار مي‌دهد. براي مثال فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي و... در اين فهرست گنجانده شده‌اند. يادتان باشد كه برخي از فعاليت‌ها نياز به مجوز دارد كه براي ثبت شركت آن را هم بايد تهيه كنيد.

قدم پنجم ثبت شركت : تعيين نشاني شركت

اين قسمت با مشخصات مركز اصلي در سايت معرفي شده است. در اينجا لازم است نشاني ‌اي براي محل دفتر شركت ارائه بدهيد ، همچنين شماره تماس و كدپستي كه بايد كد پستي شما با كد پستي روي قبوض و آدرس شركت و سامانه همخواني داشته باشد. اگر هنوز مكاني براي شركت انتخاب نكرده‌ايد ٫ مي‌ توانيد نشاني منزل خود يا يكي از شركاء يا سهامداران را در اين بخش ثبت كنيد. به ياد داشته باشيد تمام مداركي كه از طرف اداره ثبت شركت‌ها براي شما ارسال مي‌شود در ‌‌نهايت به همين نشاني خواهد آمد.

قدم ششم ثبت شركت : تعيين سرمايه شركت

در بخش سرمايه شخص حقوقي سايت اداره ثبت‌ شركت‌ ها بايد تكليف ميزان سرمايه شركت را مشخص كنيد. در شركت‌هاي سهامي تعداد سهم و ارزش اسمي آن هم در اين فرم وارد مي‌شود. براي ثبت يك شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه مورد نياز ۱۰۰ هزار تومان است. با اين حال مبلغ سرمايه اوليه تا حدودي نشانه‌ اي از اعتبار شركت است. بنابراين عده‌ اي براي آغاز به‌ كار شركت سرمايه ۱۰ ميليون توماني در نظرمي‌ گيرند (پيشنهادي مي باشد كه بنا به خواسته موكل قابل تغيير است).

قدم هفتم ثبت شركت : معرفي شركاء و سهامداران

حالا بايد در فرمي كه در مرحله بعد پيش رويتان قرار مي ‌گيرد مشخصات سهامداران و اعضاي اصلي شركت را وارد كنيد. اگر تعداد اين افراد بيش از ۱۵۰ نفر شود بايد فرمي را كه از پيش در سايت بارگذاري شده دريافت و اسامي و مشخصات افراد را در آن وارد كنيد و در CD فايل اكسل آن را بارگذاري كنيد و براي اداره ثبت ارسال كنيد. در اين بخش اطلاعات شناسنامه‌ اي و همچنين آدرس پستي و شماره تماس اين افراد ثبت و ذخيره مي‌شود.

قدم هشتم ثبت شركت : مشخص كردن سهام شركاء و سهامداران

گام بعدي پر كردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمايه شركاء و سهامداران است. با انتخاب نام هر يك از اعضاء مشخص مي ‌كنيد كه آن فرد چه تعداد سهام دارد. نوع سهام در حقيقت گزينه ‌اي است كه در آن نقدي يا غير نقدي بودن سرمايه‌ مشخص مي‌ شود. سمت اشخاص و ارتباط آ‌ن ها با يكديگر در فرم‌ هاي مراحل بعد ثبت مي‌ شود. منظور از ارتباط اشخاص با يكديگر ٫ مشخص بودن وكيل و موكل و قيم قانوني و ولي و ... در ارتباط با شركاء و سهامداران و اعضاي شركت است.

قدم نهم ثبت شركت : معرفي شعبه هاي شركت

اگر قرار است شركت شما شعبه ‌هايي هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به اين قسمت مشخصات اين شعب وارد شود. البته در صورتي كه هنوز تكليفي براي اين موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد مي ‌توان معرفي شعب را به زماني ديگر موكول كرد و در فرم قسمت شعب ٫ گزينه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب كنيد. بعد از روشن كردن تكليف شعب شركت و سمت اشخاص در آن ٫ بايد به سراغ تعيين سال مالي شركت برويد و در مرحله بعد فرم مربوط به ‌صورتجلسه را تكميل كنيد.

قدم دهم ثبت شركت:تنظيم اساسنامه - اظهارنامه - شركتنامه - صورتجلسه موسسين-صورتجلسه هيات مديره

پس از تأييد اطلاعات ، از شما خواسته مي‌شود كه اساسنامه و شركتنامه و صورتجلسه و اظهارنامه را در سايت بارگذاري كنيد. اساسنامه و شركت‌ نامه شركت‌ ها ٫ فرم‌ هاي پيش‌ فرض دارند كه فقط بايد آن ها را پر كنيد و در نهايت اگر خواستيد مي‌ توانيد قوانين مخصوص شركت‌ خودتان را به آن اضافه كنيد. حالا بايد تصويري برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سايت اداره ثبت شركت ‌ها بارگذاري كنيد. از اينجا به بعد كار اصلي‌ تان تمام است و فقط بايد منتظر باشيد تا اداره ثبت شركت‌ ها از شما بخواهد مدارك را براي آن ها ارسال كنيد. بنا به تجربه اي كه ما داريم اين فرم هاي پيش فرض براي همه جوابگو نخواهد بود چون اين فرم ها فرم هاي پايه اي مي باشد كه بايد توسط وكيل يا مشاور شما را راهنمايي كرد و سيستم قادر به اين مسئله نمي باشد. شما با مشاوره با مشاوران موسسه ثبتي ذهن ناب مي توانيد به موارد جامع دست پيدا كنيد كه در آينده به مشكل برخورد نكنيد. هر مشكل شما براي شما هزينه بر خواهد بود كه در اين راستا موسسه ما به شما كمك شاياني خواهد كرد.

قدم آخر ثبت شركت : چاپ آگهي در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار و پلمپ دفاتر قانوني.

بعد از تأييد تمام مدارك ٫ شماره ثبت شركت به شما داده مي‌شود. با دريافت اين شماره ٫ فقط يك قدم تا آغاز فعاليت شركت‌ تان باقي مي‌ ماند. بايد آگهي ثبت شركت را در روزنامه رسمي چاپ كنيد. شما در آينده براي هركاري كه بخواهيد انجام دهيد اصل يا كپي برابر اصل اين آگهي را لازم داريد. در آگهي‌ اي كه چاپ مي ‌كنيد اطلاعاتي در مورد نام شركت ، نوع فعاليت و اطلاعاتي از اين دست را مطرح مي‌كنيد. حدود ۱۴ روز كاري بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمي ٫ آگهي ثبت شركت در آن درج مي‌شود. بعد از تحويل روزنامه ها و كليه مدارك از اداره ثبت شركت ها بايد دفاتر پلمپ روزنامه و كل را از اداره ثبت شركت هاف درخواست و اخذ نمائيد. تبريك مي‌گوييم ٫ كار ثبت شركت شما در يك دوره ۲۰ روزه به پايان رسيده است و شركت را ثبت كرده ايد و مي توانيد فعاليت خود را شروع كنيد.

براي ثبت شركت كجا برويم ؟

براي ثبت شركت در هر شهري بايد به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري آن شهر مراجعه كرد. البته در ابتداي راه ثبت شركت نيازي به مراجعه شما به اين اداره نيست و ثبت شركت اينترنتي است ولي در نهايت بايد مدارك خود را به آن نشاني ارسال كنيد. جاي ديگري كه بايد حضوري مراجعه كنيد روزنامه رسمي است. دفتر روزنامه رسمي كشور در خيابان بهشت و درست رو به‌ روي پارك شهر و كنار شوراي اسلامي شهر تهران قرار دارد. ولي قبل از شروع ابتدا با ما يك تماس بگيريد و از روش كار و نحوه فعاليت اطلاع دقيق دريافت كنيد چون در صورت اشتباه هر سري شما مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ريال (حدوداً) هزينه مي برد و موسسه ثبتي حقوقي ذهن ناب شما را در اين راه كمك مي كند تا از هزينه هاي اضافي دور بمانيد.

موسسه ثبتي ذهن ناب همشهري براي ثبت هر نوع شركت و يا تغييرات شركت شما از هركجا آمادگي همراهي را دارد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۳۳:۴۱

ثبت شركت , راهنماي ثبت شركت ها

در ابتدا به تشريح هريك از شركت ها و انواع آن به صورت اختصار پرداخته تا به آشنايي كلي از شركت ها برسيم.

انواع شركت ها در ايران

شركتهاي تجاري در ايران به هفت قسم تقسيم مي شوند (طبق ماده ۲۰ قانون تجارت):انواع شركت ها در ايران

۱. شركت سهامي خاص 

۲. شركت مسئوليت محدود

۳. شركت تضامني

۴. شركت مختلط غير سهامي

۵. شركت مختلط سهامي

۶. شركت نسبي

۷. شركت تعاوني توليد و مصرف

 لازم به معرفي مختصري از شركت ‌هاي تجاري مي باشد كه در مطالب زير اين تعاريف انجام مي گردد.

۱- تعريف شركت سهامي عام‌

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۴ بند الف به اين صورت تعريف مي شود <شركت هايي كه موسسين آن ها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به ثبت شركت سهامي عاممردم تامين مي كنند شركت هاي سهامي عام ناميده مي شوند.> يا مي توان به زبان ساده تر شركت سهامي‌عام را شركتي گفت با موضوع بازرگاني (‌بلكه در موضوع آن موضوعي به غير از بازرگاني قيد شده باشد) كه سرمايه‌‌ آن به سهام ، تقسيم‌ شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تأمين‌ مي‌شود. در شركت سهامي‌عام ، تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهامداران ، محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها مي باشد. در شركت سهامي عام ، عبارت < شركت سهامي عام > بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت قيد شود و در كليه‌ اوراق و اطلاعيه‌ ها و آگهي‌ هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود.

 

 

۲- تعريف شركت سهامي خاص

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۴ بند ب به اين صورت تعريف مي شود < شركت هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين شركت سهامي خاصگرديده است شركت سهامي خاص ناميده مي شوند.> يا به زبان ساده تر شركت سهامي خاص شركتي است با موضوع بازرگاني (بلكه در موضوع آن موضوعي به غير از بازرگاني قيد شده باشد) كه تمام سرمايه‌ آن منحصراً توسط مؤسسين ، تأمين‌ گرديده و سرمايه‌ آن به سهام تقسيم شده است و مسئوليت صاحبان سهام ، ‌محدود به مبلغ اسمي سهام آن ها مي باشد. تعداد سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد (موسسه حقوقي ذهن ناب همشهري مي تواند شركت سهامي خاص را با تعداد دو نفر هم ثبت كند) و عنوان <شركت سهامي خاص> بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت ، به طور روشن و خوانا قيد شود.

 

۳- تعريف شركت با مسئوليت محدود

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ به اين صورت تعريف مي شود < شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركت با مسئوليت محدودشركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است.> يا به زبان ساده تر شركت با مسئوليت محدود ، شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي انجام امور تجاري تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد ؛ فقط به ميزان سرمايه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شركت است. در نام شركت بايد عبارت <با مسئوليت محدود> ‌قبل و يا بعد از نام شركت قيد شود. در شركت هاي مسئوليت محدود بايد كليه سرمايه تقويم شود و به مدير عامل تحويل داده شود و مدير عامل اقرار به دريافت آن مبلغ كند.

 

۴- تعريف شركت تضامني

طبق قانون تجارت اصلاحي ماده ۱۱۶ به اين صورت تعريف مي شود <شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوص براي امور تجاري بين دو يا چند نفر

شركت تضامني

با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود. اگر دارايي شركت براي تأئيديه‌ تمام قروض كافي نباشد هر يك ازشركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.> در اسم شركت تضامني بايد عبارت <شركت تضامني> ‌و لااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود. اصولاً صرافي ها جزو اين نوع شركت مي باشند. 

 

 

۵- تعريف شركت مختلط غيرسهامي 

طبق قانون تجارت ماده ۱۴۱ به اين صورت تعريف مي شود < شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي‌شود. شريك ضامن مسئول كليه‌ قروضي است شركت مختلط غير سهاميكه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه‌ اي است كه درشركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن ، قيد شود.> يعني به عبارت ساده تر مي توان گفت كه يك شريك تضامني دارد و يك شريك با مسئوليت محدود كه هر كدام يك وظيفه در قبال سرمايه دارند.

 

۶- تعريف شركت مختلط سهامي

طبق قانون تجارت ماده ۱۶۲ به اين صورت تعريف مي شود < شركت مختلط سهامي شركتي است كه تحت اسم مخصوص بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه‌ آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آن ها تا ميزان همان سرمايه‌ اي است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسي است كه سرمايه‌ او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه‌ قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود. در صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آن ها در مقابل طلبكاران و روشركت مختلط سهاميابط آن ها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهد بود.> در نام شركت بايد عبارت «شركت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم يكي از شركاي ضامن قيد شود و مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن مي باشد.

 

 

۷- تعريف شركت نسبي

طبق قانون تجارت ماده ۱۸۳ به اين صورت تعريف مي شود < شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجاري تحت اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشكيل شركت نسبيمي‌شود و مسئوليت هريك از شركاء به نسبت سرمايه‌ اي است كه در شركت گذاشته.> در اسم شركت نسبي عبارت <شركت نسبي> و لااقل اسم يكي از شركاء بايد ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل (و شركاء) و (و برادران) ضروري است. 

 

 

۸- تعريف شركت تعاوني

طبق قانون تجارت ماده ۱۹۰ به اين صورت تعريف مي شود < شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود شركت تعاونيرا براي توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مي برند.> و همچنين طبق قانون تجارت ماده ۱۹۲ به اين صورت تعريف مي شود < شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذكر شده تشكيل مي شود :

۱. فروش اجناس لازمه براي مصارف زندگاني اعم از اين كه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.

۲. تقسيم نفع يا ضرر بين شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند. > يا به زبان ساده تر شركت تعاوني شركتي است كه تمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه‌ آن به وسيله‌ اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار گيرد و وزارتخانه‌ها ٫ سازمان‌ها ٫ شركت‌ هاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ٫ بانك‌ ها ٫شهرداري‌ ها، شورا هاي اسلامي كشوري ٫ بنياد مستضعفان و ساير نهاد هاي عمومي مي‌ توانند جهت اجراي بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت ٫ مضاربه ٫ مزارعه ٫ مساقات ٫ اجاره ٫ اجاره به شرط تمليك ٫ بيع شرط ٫ فروش اقساطي و صلح ٫ اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه‌ شركت‌ هاي تعاوني نمايند ٫ بدون آن كه عضو باشند.

تبصره: در مواردي كه دستگاه‌هاي دولتي در تأسيس تعاوني ، شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين درضمن عقد شركت ، تعيين خواهد شد ؛ سهم سرمايه‌ گذاري دولت به تدريج بازپرداخت و صد در صد سرمايه به تعاوني تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده‌ي ۲۶ همان قانون < تعاوني‌هاي توليدي ٫ شامل تعاوني‌ هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي ٫ دام داري ٫ ‌دام پروري ٫ پرورش و صيد ماهي ٫ شيلات ٫ صنعت ٫ معدن ٫ ‌عمران شهري و روستايي و نظاير اين ها فعاليت مي‌ نمايند> و به موجب ماده‌ي ۲۷ < تعاوني‌ هاي توزيع ٫ عبارتند از تعاوني‌هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه‌ها و قيمت‌ ها تأمين مي‌نمايند.> تبصره‌ ماده‌ي ۲۸ ‌< تعاوني‌ هاي موضوع اين قانون با رعايت قوانين و مقررات مي‌ توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.>

مراحل ثبت شركت

در اداره‌ ثبت شركت‌ ها فرم هاي نمونه‌ براي ثبت موجود است كه مي‌توان اين فرم‌ هاي نمونه را از اداره‌ ثبت شركت ها و موسسات تجاري تهيه و تكميل‌ كرده و زير مراحل ثبت شركتتمام اوراق بايد توسط همه‌ شركاء (مؤسسين) امضاء شود. سپس بعد از تعيين نام شركت و انتخاب چند نام كه واژه‌ بيگانه نبوده ٫ فاقد سابقه‌ ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامي باشد نام شركت را تعيين نمود و به <واحد تعيين نام> ‌اداره‌ ثبت شركت ها ، معرفي و موافقت آن واحد را درباره‌ نام تعيين شده اخذ كرده ٫ سپس همه‌ مدارك به <قسمت پذيرش مدارك> اداره‌ي مزبور تحويل و رسيد دريافت (كد پيگيري) توسط سيستم به سهامداران و شركاء اعلام مي شود و موعدي براي گرفتن نتيجه تعيين مي‌شود.

جهت تعيين حق‌الدرج آگهي در روزنامه كثير الانتشار بعد از دريافت آگهي ثبتي در سامانه قسمتي ظاهر مي شود كه مي توان هزينه هاي روزنامه را واريز كرد.

جهت چاپ روزنامه رسمي بايد به سايت روزنامه رسمي مراجعه كرد و هزينه هاي روزنامه را پرداخت كرد.

راهنماي ثبت شركت

۱۱ قدم تا ثبت شركت را به صورت خلاصه مي توان به شرح ذيل اعلام نمود:

قدم اول ثبت شركت : شريك خوب پيدا كنيد.

حداقل تعداد شركاء براي ثبت شركت با مسئوليت محدود ۲ نفر مي باشد و حداقل تعداد سهامداران براي ثبت شركت‌ هاي سهامي خاص ۳ ‌نفر است. در گام اول بايد شريك مناسبي براي خود پيدا كنيد. مسئوليت هر سرمايه ‌گذار در شركتي با مسئوليت محدود به اندازه ميزان سرمايه شركاء مي باشد. كسي كه سرمايه بيشتري در شركت دارد حق رأي بالاتري هم دارد و به همين نسبت مسئوليت بالاتري در پرداخت ديون و بدهي‌ هاي شركت.

قدم دوم ثبت شركت : ورود به سامانه ثبت شركت ها.

به پايگاه اينترنتي اداره كل ثبت شركت‌ها مراجعه كنيد. در اين سامانه به قسمت پذيرش درخواست ثبت شركت مراجعه كنيد. فرمي پيش روي شما ظاهر مي‌شود كه بايد مرحله به مرحله آن را تكميل كنيد و به مرحله بعدي برويد. اطلاعات مربوط به متقاضي نخستين موضوعي است كه در اين فرم‌ ها بايد بنويسيد. مشخصات اوليه خودتان را در فرم تكميل كنيد. گزينه (گام‌ بعدي) شما را به مرحله بعد مي ‌رساند.

قدم سوم ثبت شركت : انتخاب نام شركت

حالا بايد نام شركت را در فرم ( نام و نوع شخص حقوقي ) وارد كنيد. در اين قسمت بايد به ‌ترتيب اولويت ۵ نام براي شركت انتخاب كنيد تا از بين آن ها يكي تأييد شود. انتخاب اسم براي شركت بايد و نبايد‌ هاي خاص خود را دارد. اول اين كه اين اسم نبايد تكراري باشد و همچنين استفاده از اسامي مخفف شده كه مربوط به اداره‌هاي دولتي است ممكن نمي باشد و تنها با كسب مجوز از آن ها امكان ‌پذير است و همچنين نام هاي خارجي فقط به نماينده قانوني شركت ها داده مي شود با توجه به برگه نمايندگي آنها از شركت مادر. در انتهاي اين مرحله يك كد رهگيري به شما داده مي‌شود.

قدم چهارم ثبت شركت : شرح موضوع فعاليت

مدت و موضوع فعاليت ، اطلاعات مورد نياز در مرحله بعدي است. در مورد اين اطلاعات قبلاً با شركاء و سهامداران خود مشورت كنيد. براي مشخص كردن مدت فعاليت شركت يكي از گزينه هاي محدود يا نامحدود را بايد انتخاب كنيد. اما براي راحتي در انتخاب موضوع فعاليت ٫ سامانه فهرستي را در اختيار شما قرار مي‌دهد. براي مثال فعاليت‌هاي علمي، آموزشي و پژوهشي و... در اين فهرست گنجانده شده‌اند. يادتان باشد كه برخي از فعاليت‌ها نياز به مجوز دارد كه براي ثبت شركت آن را هم بايد تهيه كنيد.

قدم پنجم ثبت شركت : تعيين نشاني شركت

اين قسمت با مشخصات مركز اصلي در سايت معرفي شده است. در اينجا لازم است نشاني ‌اي براي محل دفتر شركت ارائه بدهيد ، همچنين شماره تماس و كدپستي كه بايد كد پستي شما با كد پستي روي قبوض و آدرس شركت و سامانه همخواني داشته باشد. اگر هنوز مكاني براي شركت انتخاب نكرده‌ايد ٫ مي‌ توانيد نشاني منزل خود يا يكي از شركاء يا سهامداران را در اين بخش ثبت كنيد. به ياد داشته باشيد تمام مداركي كه از طرف اداره ثبت شركت‌ها براي شما ارسال مي‌شود در ‌‌نهايت به همين نشاني خواهد آمد.

قدم ششم ثبت شركت : تعيين سرمايه شركت

در بخش سرمايه شخص حقوقي سايت اداره ثبت‌ شركت‌ ها بايد تكليف ميزان سرمايه شركت را مشخص كنيد. در شركت‌هاي سهامي تعداد سهم و ارزش اسمي آن هم در اين فرم وارد مي‌شود. براي ثبت يك شركت با مسئوليت محدود حداقل سرمايه مورد نياز ۱۰۰ هزار تومان است. با اين حال مبلغ سرمايه اوليه تا حدودي نشانه‌ اي از اعتبار شركت است. بنابراين عده‌ اي براي آغاز به‌ كار شركت سرمايه ۱۰ ميليون توماني در نظرمي‌ گيرند (پيشنهادي مي باشد كه بنا به خواسته موكل قابل تغيير است).

قدم هفتم ثبت شركت : معرفي شركاء و سهامداران

حالا بايد در فرمي كه در مرحله بعد پيش رويتان قرار مي ‌گيرد مشخصات سهامداران و اعضاي اصلي شركت را وارد كنيد. اگر تعداد اين افراد بيش از ۱۵۰ نفر شود بايد فرمي را كه از پيش در سايت بارگذاري شده دريافت و اسامي و مشخصات افراد را در آن وارد كنيد و در CD فايل اكسل آن را بارگذاري كنيد و براي اداره ثبت ارسال كنيد. در اين بخش اطلاعات شناسنامه‌ اي و همچنين آدرس پستي و شماره تماس اين افراد ثبت و ذخيره مي‌شود.

قدم هشتم ثبت شركت : مشخص كردن سهام شركاء و سهامداران

گام بعدي پر كردن اطلاعات مربوط به سهام و سرمايه شركاء و سهامداران است. با انتخاب نام هر يك از اعضاء مشخص مي ‌كنيد كه آن فرد چه تعداد سهام دارد. نوع سهام در حقيقت گزينه ‌اي است كه در آن نقدي يا غير نقدي بودن سرمايه‌ مشخص مي‌ شود. سمت اشخاص و ارتباط آ‌ن ها با يكديگر در فرم‌ هاي مراحل بعد ثبت مي‌ شود. منظور از ارتباط اشخاص با يكديگر ٫ مشخص بودن وكيل و موكل و قيم قانوني و ولي و ... در ارتباط با شركاء و سهامداران و اعضاي شركت است.

قدم نهم ثبت شركت : معرفي شعبه هاي شركت

اگر قرار است شركت شما شعبه ‌هايي هم داشته باشد لازم است در فرم مربوط به اين قسمت مشخصات اين شعب وارد شود. البته در صورتي كه هنوز تكليفي براي اين موضوع از طرف سهامداران روشن نشده باشد مي ‌توان معرفي شعب را به زماني ديگر موكول كرد و در فرم قسمت شعب ٫ گزينه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب كنيد. بعد از روشن كردن تكليف شعب شركت و سمت اشخاص در آن ٫ بايد به سراغ تعيين سال مالي شركت برويد و در مرحله بعد فرم مربوط به ‌صورتجلسه را تكميل كنيد.

قدم دهم ثبت شركت:تنظيم اساسنامه - اظهارنامه - شركتنامه - صورتجلسه موسسين-صورتجلسه هيات مديره

پس از تأييد اطلاعات ، از شما خواسته مي‌شود كه اساسنامه و شركتنامه و صورتجلسه و اظهارنامه را در سايت بارگذاري كنيد. اساسنامه و شركت‌ نامه شركت‌ ها ٫ فرم‌ هاي پيش‌ فرض دارند كه فقط بايد آن ها را پر كنيد و در نهايت اگر خواستيد مي‌ توانيد قوانين مخصوص شركت‌ خودتان را به آن اضافه كنيد. حالا بايد تصويري برابر اصل شده از اساسنامه خود را در سايت اداره ثبت شركت ‌ها بارگذاري كنيد. از اينجا به بعد كار اصلي‌ تان تمام است و فقط بايد منتظر باشيد تا اداره ثبت شركت‌ ها از شما بخواهد مدارك را براي آن ها ارسال كنيد. بنا به تجربه اي كه ما داريم اين فرم هاي پيش فرض براي همه جوابگو نخواهد بود چون اين فرم ها فرم هاي پايه اي مي باشد كه بايد توسط وكيل يا مشاور شما را راهنمايي كرد و سيستم قادر به اين مسئله نمي باشد. شما با مشاوره با مشاوران موسسه ثبتي ذهن ناب مي توانيد به موارد جامع دست پيدا كنيد كه در آينده به مشكل برخورد نكنيد. هر مشكل شما براي شما هزينه بر خواهد بود كه در اين راستا موسسه ما به شما كمك شاياني خواهد كرد.

قدم آخر ثبت شركت : چاپ آگهي در روزنامه رسمي و كثيرالانتشار و پلمپ دفاتر قانوني.

بعد از تأييد تمام مدارك ٫ شماره ثبت شركت به شما داده مي‌شود. با دريافت اين شماره ٫ فقط يك قدم تا آغاز فعاليت شركت‌ تان باقي مي‌ ماند. بايد آگهي ثبت شركت را در روزنامه رسمي چاپ كنيد. شما در آينده براي هركاري كه بخواهيد انجام دهيد اصل يا كپي برابر اصل اين آگهي را لازم داريد. در آگهي‌ اي كه چاپ مي ‌كنيد اطلاعاتي در مورد نام شركت ، نوع فعاليت و اطلاعاتي از اين دست را مطرح مي‌كنيد. حدود ۱۴ روز كاري بعد از مراجعه شما به دفتر روزنامه رسمي ٫ آگهي ثبت شركت در آن درج مي‌شود. بعد از تحويل روزنامه ها و كليه مدارك از اداره ثبت شركت ها بايد دفاتر پلمپ روزنامه و كل را از اداره ثبت شركت هاف درخواست و اخذ نمائيد. تبريك مي‌گوييم ٫ كار ثبت شركت شما در يك دوره ۲۰ روزه به پايان رسيده است و شركت را ثبت كرده ايد و مي توانيد فعاليت خود را شروع كنيد.

براي ثبت شركت كجا برويم ؟

براي ثبت شركت در هر شهري بايد به اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري آن شهر مراجعه كرد. البته در ابتداي راه ثبت شركت نيازي به مراجعه شما به اين اداره نيست و ثبت شركت اينترنتي است ولي در نهايت بايد مدارك خود را به آن نشاني ارسال كنيد. جاي ديگري كه بايد حضوري مراجعه كنيد روزنامه رسمي است. دفتر روزنامه رسمي كشور در خيابان بهشت و درست رو به‌ روي پارك شهر و كنار شوراي اسلامي شهر تهران قرار دارد. ولي قبل از شروع ابتدا با ما يك تماس بگيريد و از روش كار و نحوه فعاليت اطلاع دقيق دريافت كنيد چون در صورت اشتباه هر سري شما مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰ ريال (حدوداً) هزينه مي برد و موسسه ثبتي حقوقي ذهن ناب شما را در اين راه كمك مي كند تا از هزينه هاي اضافي دور بمانيد.

موسسه ثبتي ذهن ناب همشهري براي ثبت هر نوع شركت و يا تغييرات شركت شما از هركجا آمادگي همراهي را دارد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۲۶:۴۵

جراحي زيبايي بيني پهن

جراحي بيني پهن , هزينه عمل بيني پهن , جراحي زيبايي بيني پهن , بهترين متخصص زيبايي و ENT براي جراحي بيني پهن در تهران , جراحي بيني پهن تهران : مي توان بيني ها را از لحاظ ضخامت پوست به دو دسته نازك و ضخيم دسته بندي كرد كه به بيني هايي با پوست نازك بيني هاي استخواني و به بيني هايي با پوست ضخيم بيني هاي گوشتي گفته مي شود.

كساني كه داراي بيني پهن مي باشند ،مي توانند بيني خود را از طريق جراحي بيني پهن ،اصلاح كنند ولي اين كار در صورتي امكان پذير مي باشد كه جراحي كه افرد براي اين كار انتخاب مي كنند ،داراي مهارت زيادي در زمينه بوده و بتواند از همه تكنيك هاي مورد نياز براي جراحي بيني پهن بهره ببرد.

جراحي بيني پهن

فهرست مطالب

 

جراحي بيني پهن

در اين نوع جراحي زيبايي بيني ،يعني جراحي بيني پهن ،يك سري معيارهايي وجود دارد كه با معيارهاي ساير بيني ها كه تنها داراي مشكل برجستگي استخواني مي باشند ،فرق دارد كه اگر جراح نسبت به ايم معيارها كمي بي توجه باشد ،نتيجه عمل نمي تواند براي بيمار مطلوب باشد فبنابراين پزشك جراح بايد در جراحي اين نوع از بيني ها دقت زيادي به خرج دهد تا بتواند رضايت فرد متقاضي را فراهم كند.

خصوصيات بيني پهن :

 • معمولا ً اين نوع از بيني ها داراي پره هاي پهن مي باشند.
 • در اين مدل از بيني ها غضروف سر بيني پهن بوده و قسمت زيرين آن تا حد زيادي ضعيف است.
 • در اين نوع از بيني ها ،پوست زيرين ضخيم و چرب بوده و به صورت ناصاف و جوش دار است.
 • مشكلات ظاهري اين مدل از بيني ها را در قسمت سر بيني بيشتر مي توان مشاهده كرد.
 • همچنان كه مي توان از نام آن هم فهميد ،پهناي نوك بيني در اين نوع از بيني ها بيشتربوده به طوري ك برجسته ترين بخش ها در كناره ها بيني قرار دارند.

نحوه جراحي بيني پهن

همچنان كه در بالا نيز اشاره داشتيم ،در اين نوع عمل بيني ، پزشك جراح بايد يك سري مواردي را در حين جراحي به دقت رعايت كند تا بيمار از نتيجه عمل رضايت داشته باشد و جراح بتواند به نتيجه مورد نظر خود دست پيدا كند.

در مرحله اول افرادي كه متقاضي اين جراحي مي باشند ،بايد در انتخاب پزشك جراح بيني دقت زيادي داشته باشند و يك جراح باتجربه و حاذق را براي اين كار انتخاب كند.

پزشك هم بايد توجه داشته باشد كه حجم بيني بيمار را به صورتي كاهش دهد كه صدمه اي به عملكرد بيني وارد نشود و براي تنفس بيمار مشكلي پيش نيايد.

يك نكته ديگر هم كه بايد جراح به آن توجه زيادي داشته باشد اين است كه جراح نبايد غضروف داخلي بيني و تيغه بيني را بيش از اندازه بردارد ،زيرا در اين صورت فرد متقاضي بعد از عمل با مشكل تنفسي روبه رو خواهد شد.

هزينه جراحي بيني پهن

هزينه اين جراحي بيني نيز مانند ديگر جراحي هاي بيني بعد از اينكه فرد توسط پزشك جراح مورد معاينه قرار گرفت مشخص خواهد شد .زيرا اين هزينه به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۱۹:۳۶

جراحي پوليپ بيني 

جراحي پوليپ بيني , قيمت و هزينه عمل جراحي پوليپ بيني , متخصص ent خوب براي جراحي پوليپ بيني در تهران , بهترين جراح پوليپ بيني تهران : بايد بگوييم كه اين روزها تعداد زيادي از افراد دچار عارضه پوليپ بيني مي باشند.ولي شايد خيلي از افراد نتوانند تشخيص دهند كه دچار پوليپ باشد و يا در صورت تشخيص هم با روش هاي درمان آن آشنا نباشند ،و يا اينكه اين سوال براي مردم مطرح باشد كه عمل بيني به صورتي مي تواند پوليپ بيمار را برطرف كند؟ ما در اين مقاله سعي خواهيم كرد كه شما را با چگونگي تشخيص پوليپ و راه هاي درمان آن آشنا كنيم و به همه سوال هاي شما در اين مورد پاسخ بدهيم.

جراحي پوليپ بيني

فهرست مطالب

آشنايي با عمل پوليپ بيني

در تعريف پوليپ بيني بايد بگوييم كه پوليپ به برآمدگي هايي گفته مي شود كه در پوشش طبيعي بيني ايجاد مي شوند .در واقع پوليپ يك توده بسيار نرم و بدون درد و غير سرطاني است كه در مسير هاي بيني يا سينوس ها به وجود مي آيد.اين توده هاي نرم مانند خوشه هاي انگور آويزان هستند و رنگ آن ها معمولا ً به مرواريد شباهت دارد.دلايل ايجاد پوليپ اغلب ،التهاب مزمن ،حساسيت به مواد مخدر ،آسم ،عفونت هاي دوره اي ،آلرژي و … است.

عواملي كه مي توانند پوليپ بيني را تشديد كنند:

 • داشتن سابقه خانوادگي
 • آسم
 • آبريزش بيني
 • آپنه خواب
 • احساس خارش در اطراف چشم ها
 • حس كردن فشار بر روي پيشاني
 • داشتن درد در ناحيه دندان هاي بالا
 • داشتن درد در ناحيه سر و صورت
 • كم شدن حس بويايي و يا از بين رفتن اين حس
 • آبريزش از پشت بيني
 • نشانه هاي پوليپ بيني
 • داشتن حساسيت به داروهايي مثل آسپرين
 • سينوزيت قارچي آلرژيك
 • فيبروزكيستيك
 • سندرم چرك اشتواوس

افراد بايد در چه شرايطي به پزشك مراجعه كنند؟

 • زماني كه فرد در نفس كشيدن دچار مشكل مي شود.
 • زماني كه فرد دچار دوبيني شد.
 • زماني كه فرد داراي سردرد با تب شديد مي باشد.
 • زماني كه علائم بيني فرد به شكل ناگهاني شدت گرفته باشد.

فرد بعد از عمل پوليپ بيني چه مراقبت هايي را بايد انجام دهد؟

 • بيمار نبايد به هيچ وجه بعد از عمل بيني خود را با فشار تخليه كند.
 • فرد بايد بيني خود را با محلول نمكي شستشو دهد.
 • بعد از اين عمل خروج خون از بيني يك امر عادي مي باشد ولي در صورتي كه اين خون ريزي شديد باشد حتما بايد به پزشك معالج خود مراجعه كند.
 • فرد بهتر مي باشد كه سر خود را بالا نگه دارد براي اين كار مي تواند در زمان استراحت از دو بالش استفاده كند.

هزينه جراحي پوليپ بيني چه مقدار مي باشد؟

در اين مورد بايد بگوييم كه هزينه اين عمل نيز مانند هزينه هاي جراحي بيني بعد از اينكه توسط پزشك معاينه شد ،مشخص مي شود و نمي توان براي آن يك هزينه دقيقي را گفت.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۱۶:۳۰

ليپوساكشن چانه و گردن  

ليپوساكشن چانه و گردن , قيمت و هزينه عمل ليپوساكشن چانه و گردن , بهترين متخصص براي ليپوساكشن گردن : بهترين راه براي از بين بردن چربي هاي اضافه استفاده از روش ساكشن است معمولا بيشتر افراد از داشتن چربي در نقاطي مثل چانه و گردن بسيار ناراضي هستند از اين رو ساكشن كه شامل برداشتن چربي از زير چانه است و توسط جزاح پلاستيك انجام مي شود مناسب ترين روش است.

ليپوساكشن چانه و گردن

معمولا افرادي كه داراي صورتي با اندازه ي معمولي و نيمرخي برجسته اند براي انجام اين نوع جراحي بسيار مناسب مي باشند در اين روش جراحي شكاف بسيار كوچكي به اندازه ي ۲ ميليمتر زير پوست چانه ايجاد مي شود و سپس مايع مخصوص كه براي از بين بردن چربي ها كمك ميكند تزريق مي شود.

معمولا  در اين روش جراحي شكاف ها بسيار كوچك مي باشند و به ندرت خونريزي و آسيب هاي رواني مربوط به زخم هاي پوستي را داراست.

فهرست مطالب

در مورد ظاهر گردن معمولا عمده نگراني هاي بيشتر بيماران به دو دسته طبقه بندي مي شود :

 • چربي اضافه (چانه دوتايي)
 • طنابي شكل شدن عضلات به علت شل شدن عضلات
 • پوست اضافي يا پوست كشيده شده (turkey neck)

با توجه به اين كه ليپوساكشن گردن و چانه روش آساني براي جوان كردن گردن است و كمترين دوره نقاهت و هزينه را دارد از اين رو در بيماراني كه در قسمت گردن خود چربي اضافي دارند مي توان كه با انجام ليپوساكشن گردن اين عارضه را درمان كرد.

ليپوساكشن گردن و چانه چه كار مي كند؟

معمولا در افرادي كه داراي چانه و گردن بسيار بزرگ هستند و تجمع چربي در اين قسمت بسيار باشد انجام جراحي ليپوساكشن چانه و گردن باعث مي شود تا گردن باريك تر و جوانتر به نظر برسد.  اين روش براي بيماراني مناسب است كه چربي اضافي در گردن دارند و كيفيت پوستشان خوب است.

ليپوساكشن چانه

با اين جراحي مي توان به نتيجه زير دست يافت

 • برداشتن بافت چربي از ناحيه گردن و چانه دوتايي
 • كمك به مشخص تر شدن زاويه زير چانه
 • كمك به مشخص تر شدن حدود فك و گردن

براي انجام ليپوساكشن چانه و گردن بهترين كانديد ها چه كساني هستند؟

افرادي كه در قسمت گردن خود چربي اضافي دارند و پوست گردن آنها شل و اويزان نيست. معمولا انجام ليفت براي خانم ها و آقاياني كه داراي پوست شل در اين قسمت هستند مناسب تر است . در صورتي كه بيماران علاوه بر چربي اضافه در گردن دچار طنابي شكل شدن عضله در گردن نيز باشند، بايد ميني ليفت گردن را براي درمان انجام دهند. سن انجام جراحي ۳۰ الي ۵۰ سال است.

برش ليپوساكشن چانه و گردن

زخم و اسكار در تمامي جراحي ها كاملا مشهود است اما نكته مهم اين است كه در كاهش تعداد زخم هاي قابل مشاهده  تخصص جراح پلاستيك بسيار مهم است و اهميت دارد جراح متبحر برش ها را در بخش هايي قرار مي دهد كه ديده نشوند.  معمولا برش ليپوساكشن چانه و گردن تقريبا ۳ ميلي متر طول در چين زير چانه دارد.

دوران نقاهت ليپوساكشن چانه و گردن

 • انجام فعاليت هاي سبك مانند تماشاي تلويزيون يا گوش دادن به موسيقي
 • براي بالا آوردن سر خود در زمان خواب از چند بالش بايد استفاده كنيد.
 • اين كار به كاهش تورم كمك مي كند و دوران نقاهت را كاهش مي دهد.
 • در صورت احساس درد بهتر است تا از مسكن هايي كه پزشك تجويز كرده استفاده كنيد

اولين ويزيت بعد از جراحي

معمولا اولين مراجعه بعد از جراحي يك هفته بعد از جراحي است كه در اين مراجعه، دكتر بخيه ها را مي كشد. معمولا با توجه به آسان بودن اين جراحي اكثريت بيماران در عرض ۵-۳ روز سركار خود برمي گردند.

شروع ورزش و فعاليت هاي سبك در هفته دوم بلامانع است و مي توانيد ورزش سبك انجام دهيد. حتما  از انجام فعاليت سنگين تا ۳ هفته بعد از جراحي اجتناب كنيد.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۱۲:۵۷

 

بوتاكس ديسپورت ۵۰۰ و ۳۰۰ | قيمت بوتاكس ديسپورت

 

بوتاكس ديسپورت ۵۰۰ و ۳۰۰ ، قيمت خريد و هزينه بوتاكس ديسپورت : براي بوتاكس كردن روش درماني ديگري را جايگزين كرده اند كه بسيار جالب بوده و تمام افراد و مردم دنيا از اين روش استقبال كرده و از اين روش براي از بين بردن چين و چروك هاي صورت خود استفاده مي كنند كه به آن تزريق بوتاكس ديسپورت مي گويند . تمام چين و چروك هاي ريز و بزرگ كه در پيشاني و دور چشم وجود دارد با كمك بي حسي عضلات در اين روش از بين خواهد رفت . افرادي كه به تازگي در آنها چين و چروك پيشاني ديده مي شود مي توانند از اين روش ( ديسپورت ) استفاده كنند كه تاثير بسازايي دارد .

اين روش با مقايسه با روش هاي ديگر بسيار ارزان مي باشد . شما عزيزان مي توانيد در تهيه ديسپورت روي ما حساب باز كنيد زيرا كه ما كمك مي كنيم اين محصول را خريداري كنيد و با كمترين و مناسبترين هزينه آن را تحويل بگيريد ، بوتاكس ديسپورت داراي كيفيت بسيار عالي و تاثير هاي استثنايي مي باشد و براي خريد تخفيفات مناسبي را براي مشتريان عزيز دارد .

بوتاكس ديسپورت

ديسپورت چيست ؟

ديسپورت يك روش غير جراحي مي باشد كه براي از بين بردن چين و چروك هاي دور چشم و پيشاني استفاده مي شود . از مزاياي استفاده از ديسپورت اين است كه شما جوانتر ، شاداب تر و آرامتر ديده مي شويد . ديسپورت كه براي از بين بردن چين و چروك مي باشد عملكردي شبيه به بوتاكس را دارد كه در آن عمل انسداد سيگينال هاي عصبي را انجام مي دهد كه اين امر باعث مي شود ماهيچه ها به طور موقتي و كوتاه شل بشوند كه در نتيجه از بين رفتن چين و چروك هاي صورت مي شود بطوري كه از كار افتادن ماهيچه هاي صورت باعث مي شود خط هاي عميق و چين و چروكي كه در صورت وجود دارد هموارتر بشوند و در مورادي نيز از بين مي روند . استفاده از ديسپورت نتايج مثبتي را بهمراه خواهد داشت و تاثير استفاده يك دوره آن ۳ تا ۶ ماه بر صورت باقي مي ماند ، در اين روش نيازي به بستري شدن و بي هوشي نداريد .

مزاياي استفاده از بوتاكس ديسپورت

كساني كه از بوتاكس استفاده كرده و نتيجه اي نديده اند مي توانند از ديسپورت استفاده كنند كه بهترين نتايج را در كوتاهترين زمان به شما خواهد داد . به دليل اين كه در بدن فرد واكنش هاي ايمني وجود دارد به خاطر استفاده بيشتر و مداوم از بوتاكس باعث مي شود كه اثر بخشي آن از بين برود و با گذشت زمان ميتواند اثر بخشي بوتاكس ديسپورت را نيز كاهش دهد . پروتئيني كه در ديسپورت وجود دارد كمتر مي باشد و در نتيجه مقابل آن بدن واكنش هاي ايمني كمتري را نشان خواهد داد . افرادي كه براي عضلات خود از بوتاكس استفاده كرده اند و نتيجه اي را دريافت نكرده اند مي توانند از ديسپورت استفاده كنند كه مزاياي بسيار زيادي را دارد .

بيشتر بخوانيد : تزريق بوتاكس

پخش يكنواخت

مقدار پروتئين موجود در ديسپورت كم مي باشد و اين امر باعث مي شود پخش آن بهتر از بوتاكس باشد . در اين روش ناحيه اي كه درمان شده است طبيعي و هموار ديده مي شود كه به پخش شدن يكنواخت بستگي دارد .

بدون درد

در اين روش درماني به طور مستقيم ديسپورت به مقدار كمتري به عضلات تزريق مي شود و باعث از بين رفتن و كاهش دادن چين و چروك صورت مي شود ، براي افزايش دادن اثر آن ۳ تا ۶ تزريق كوچك كه كاملا بدون درد مي باشند لازم است .

بدون نياز به بيهوشي و بي حسي

همانطور كه در بالا اشاره كرديم اين در اين روش دردي احساس نخواهد شد پي به بيهوشي و بي حسي نيازي نيست ، ولي در ظرايطي بعضي از افراد استرس دارند كه به دليل آن دكتر مي تواند با تشخيص خودش اطراف محل تزريق را بي حس كند .

عوارض جانبي كم

استفاده از روش تزريق ديسپورت نسبت به بوتاكس كه همگي مورد آزمايش قرار گرفته اند كمتر مي باشد .

نتايج فوري

نتيجه استفاده از روش درماني ديسپورت در يك هفته قابل مشاهده مي باشد حتي افرادي در ۳ روز اول نتيجه را نيز ديده اند ولي در حالت كلي نتيجه در يك هفته قابل مشاهده مي باشد .

نتايج پردوام تر

نتايج و تاثير استفاده از ديسپورت تا شش ماه باقي مي ماند كه در مقايسه با بوتاكس نتايج بيشتر و طولاني تري را دارد .

ظاهر طبيعي تر

در روش درماني ديسپورت چين و چروك و خطوطي كه در صورت وجود دارد بدون اينكه به اجزاي ديگر تاثير بگذارد انها را كاهش مي دهد . و اين باعث مي شود كه ظاهر شما طبيعي تر ديده شود .

مقايسه ديسپورت با بوتاكس

مهمترين تفاوتي كه در ميان اين دو وجود دارد سرعت تاثير گذاشتن بر روي غضلات فرد مي باشد . بوتاكس در بعضي از افراد در طول ۳ تا ۵ روز تاثير خود را مي گذارد كه اين در حالي است كه ديسپورت تاثير خود را در ۲ روز گذاشته است و از دو روز به بعد مي توان تاثير آن را به خوبي ديد . افرادي كه مي خواهند در يك مجلس و مجموعه اي حضور داشته باشند و به ظاهر خود اهميت مي دهند مي توانند از ديسپورت استفاده كنند . تفاوت ديگر آن طولاني بودن مدت اثر ديسپورت از بوتاكس مي باشد . در زماني كه از استفاده كردن بوتاكس نتيجه اي دريافت نمي كنيد از ديسپورت استفاده كنيد كه بهترين نتايج را در كوتاهترين زمان براي شما دارد .

چرا خريد بوتاكس ديسپورت ؟

بسياري از افراد نتايج و تاثير آن را تا ۵ ماه نيز مشاهده مي كنند و همچنين تاثير گذاري سريع آن باعث شده است كه افراد بيشتر اين روش را براي از بين بردن چين و چروك صورت خود انتخاب كنند .

دوز مورد نياز ديسپورت

براي تزريق كردن ديسپورت در نواحي مختلف صورت به دوز هاي زير بايد توجه داشته باشيم :

 • پيشاني : ۲۰ الي ۸۰ وحاد
 • خط اخم : ۴۰ الي ۸۰ واحد
 • چين و چروك هاي اطراف چشم : ۱۵ ال ۳۰ واحد براي هر طرف
 • خطوط اطراف گردن : ۲۰ الي ۳۰ واحد
 • تو رفتگي چانه : ۵۰ الي ۱۰ واحد
 • بيني استخواني : ۱۰ الي ۲۰ واحد

شما عزيزان مي توانيد براي از بين بردن چين و چروك و خطوط صورتتان از بوتاكس ديسپورت استفاده كنيد .

برچسب ها: , , ,

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۰۸:۳۲

فصل مناسب براي عمل زيبايي بيني

كدام فصل براي جراحي بيني مناسب مي باشد؟ : امكان دارد كه اين سوال براي بسياري از افرادي كه تصميم به جراحي بيني خود دارند ،پيش آمده باشد كه براي جراحي بيني ،چه فصلي از سال مناسب مي باشد؟و يا اينكه مي توان گفت كه بهتر است كه جراحي بيني را در فلان فصل انجام داد؟آيا پزشك جراح براي اين كار فصل خاصي از سال را مد نظر قرار خواهد داد؟بايد بگوييم كه ممكن است كه سوالات زيادي مانند اين سوال ها براي افرادي كه درصدد جراحي بيني خود مي باشند پيش آمده باشد ،ما در اين مقاله تلاش خواهيم كرد تا به اين گونه سوال ها پاسخ قانع كننده اي بدهيم .لطفا در ادامه نوشته ما را همراهي نماييد.

لازم است كه اشاره داشته باشيم كه اغلب افرادي كه متقاضي جراحي زيبايي بيني خود مي باشند ،بر اين باور مي باشند كه بهترين فصل براي اين كار ،فصل تابستان مي باشد و حتما بايد اين جراحي را در فصل تابستان انجام دهند ! ولي بايد در اينجا به همه اين افراد بگوييم كه اين جراحي را مي توان در هر فصلي از سال انجام داد و اين جراحي بستگي به فصل خاصي از سال ندارد و براي اين كار بهتر مي باشد كه ابتدا فرد با يك پزشك باتجربه و زبردست در اين زمينه مشورت نمايد و تابع نظرات او باشد.

فصل مناسب براي عمل زيبايي بيني

فصل مناسب براي عمل زيبايي بيني

در فصل سرد عمل بيني انجام شود يا فصل گرم

يكي ديگر از پرسش هايي كه اغلب از پزشكان جراحي بيني ( رينوپلاستي ) مطرح مي شود اين مي باشد كه آيا بهتر است كه جراحي بيني را در فصل سرد سال انجام دهيم يا در فصل گرم سال؟

در پاسخ به اين سوال ، پزشكان جراح بيني پاسخ مي دهند كه هر فصلي از سال داراي مزايا و معايب خاص خودش مي باشد و هيچ گونه ارتباطي با گرما و سرما ندارد.چون اين امكان وجود دارد كه براي عده اي از متقاضيان رفت و آمد در فصل سرد سال راحتر باشد و براي عده اي ديگرهم در فصل گرم به راحتي بتوانند رفت و آمد داشته باشند لذا مراجعه به پزشك جراح بيني و اقدام به جراحي بيني نمي تواند ارتباطي به فصل خاصي از سال داشته باشد .گفتني است فقط مزيتي كه جراحي در فصل زمستان دارد اين مي باشد كه تعرق و گرما در فصل زمستان كمتر مي باشد و گچ روي بيني بهتر مي تواند قرار گيرد ولي اين مسئله نمي تواند به اين معني باشد كه فصل تابستان براي اين كار مناسب نخواهد بود.

يكي از معايب فصل زمستان هم براي جراحي زيبايي بيني ، سرماخوردگي مي باشد و از جمله معايب فصل بهار هم براي اين كار آلرژي هاي متفاوتي است كه فرد دچار آن ها مي شود.بنابراين نمي توان فصل خاصي از سال را براي اين نوع جراحي تعيين كرد و همان گونه كه اشاره كرديم هر فصلي داراي يك سري مزايا و يك سري معايب براي اين كار مي باشد ولي يك نكته مهمي كه اغلب پزشكان جراح بيني توصيه مي كنند ،اين مي باشد كه بهتر مي باشد كه بيماران دوره نقاهت را در خانه به خوبي استراحت كنند و همين طور از همه دستورالعمل هاي جراح معاج خود تبعيت كنند تا بتوانند به نتايج مطلوب و رضايت بخشي از جراحي بيني خود دست پيدا كنند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۰۵:۴۳

جراحي بيني و رابطه جنسي

جراحي بيني و رابطه جنسي : در حال حاضر عمل جراحي زيبايي بيني داراي طرفداران زيادي در ميان افراد جامعه مي باشد به طوري كه مي توان به جرات گفت كه در هر خانواده حداقل يكي دو نفر اقدام به جراحي زيبايي بيني خود مي كنند ،ولي براي اينكه اين افراد بتوانند بعد از جراحي بيني خود به نتايج رضايت بخشي دست پيدا كنند بايد موبه مو به توصيه هاي پزشك معالج خود بعد از جراحي ، عمل كنند و مراقبت هاي بعد از جراحي را مطابق دستورالعمل جراح يا فوق تخصص جراح پلاستيك اجرا نمايند. يكي از سوال هايي كه امكان دارد براي بيشتر متقاضيان بعد از عمل ،مطرح باشد ، اين مي باشد كه ،فرد بعد از جراحي زيبايي بيني تا چه مدت بايد از برقراري رابطه جنسي خودداري كند؟

اگر هم برقرار شد ،نحوه ي انجام آن به چه صورتي بايد باشد؟آيا امكان دارد كه برقراري رابطه جنسي سبب بد فرم شدن بيني فرد شود؟و چگونه امكان دارد كه رابطه سبب وارد شدن فشار به بيني فرد شود؟و سوال هاي زيادي از اين دست امكان دارد كه براي فرد متقاضي مطرح باشد كه ما دراينجا تلاش خواهيم كرد كه به اين سوال ها پاسخ دهيم.

رينوپلاستي

جراح بيني به افرادي كه درصدد جراحي بيني خود مي باشند ،توصيه مي كند كه پيش از اقدام به جراحي بيني خود بايد اقدامات قبل و بعد از عمل را از پزشك خود بپرسند تا بعد از جراحي بيني هيچ گونه سوال و ابهامي براي آن ها وجود نداشته باشد.اغلب جراحان بيني به بيماران خود توصيه مي كنند كه بعد از جراحي بيني ،تا ۳تا ۴ هفته فرد نبايد رابطه جنسي برقرار كند و در صورتي هم كه رابطه برقرار كرد بايد به گونه اي باشد كه هيچ گونه فشاري به بيني فرد وارد نشود زيرا در صورتي كه فشار وارد شود موجب خواهد شد كه بيني متورم شده و يا سبب خون ريزي از بيني شود كه مي تواند عارضه پارگي عروق ريز مخاط را در پي داشته باشد.

در اينجا لازم است كه اشاره داشته باشيم كه جراحان بيني و فوق تخصص جراحي بيني به خاطر اين مسئله افراد را از داشتن رابطه جنسي بعد از عمل جراحي بيني تا زمان بهبودي زخم هاي دروني ،منع مي كنند زيرا در صورت وارد شدن ضربه يا فشار امكان دارد كه سبب جابجايي استخوان بيني فرد شود كه اين مسئله هم موجب خواهد شد كه بيني نياز به جراحي ترميمي پيدا نمايد.لذا بايد بگوييم كه هم در جراحي بيني استخواني و هم درجراحي بيني گوشتي بايد اين مسئله را افراد رعايت نمايند تا بعد از جراحي بيني خود بتوانند به نتايج مطلوبي دست پيدا كنند.

برچسب ها: , , , ,

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۸:۰۰:۰۹

ارتباط كم خوني و جراحي بيني

ارتباط كم خوني و جراحي بيني , در صورتي كه فرد كم خون يا دچار تالاسمي باشد اين مسئله مي تواند در جراحي بيني او موثر باشد؟: در حال حاضر افراد جامعه استقبال زيادي از جراحي زيبايي به عمل مي آورند از جمله ي اين عمل هاي زيبايي ،جراحي بيني و يا رينوپلاستي مي باشد كه داراي طرفداران زيادي در ميان مردم مي باشد.

اين عمل جراحي در حال حاضر از چنان رونقي برخوردار مي باشد كه به جرات مي توان گفت كه در اكثر خانواده ها حدود يك يا دو نفر از اعضاي آن خانواده اقدام به جراحي بيني خود مي كنند در مورد اين عمل جراحي بايد اشاره كنيم كه ،چنانچه اين عمل جراحي زيبايي به وسيله ي يك پزشك ماهر و باتجربه انجام شود داراي نتايج رضايت بخش بوده و هيچ گونه عوارض جانبي براي بيمار در پي نخواهد داشت و عوارض هم كه ممكن است داشته باشد خفيف و موقت بوده و به تدريج با مرور زمان برطرف خواهد شد.

ارتباط كم خوني و جراحي بيني

ارتباط كم خوني و جراحي بيني

شايد اين سوال براي تعدادي از افرادي كه درصدد انجام اين عمل جراحي زيبايي مي باشند مطرح باشد كه آيا افرادي كه داراي كم خوني مي باشند و امكان دارد به زودي دچار تالاسمي شوند هم مي توانند عمل جراحي زيبايي بيني را انجام دهند ؟و يا اينكه انجام اين عمل مي تواند براي اين افراد خطرناك باشد؟

در اين مورد بايد بگوييم كه از فرد متقاضي با اين شرايط آزمايش خون به عمل مي آورند و چنانچه هموگلوبين خون او از ۱۲ كمتر باشد ،يعني اين فرد كم خون مي باشد و اگر غلظت خون فرد متقاضي كمتر از ۱۰ باشد ،اين فرد مجاز به جراحي زيبايي بيني نمي باشد و جراح بيمار را از انجام اين جراحي منع خواهد كرد.

در اينجا لازم است كه به اين نكته نيز اشاره داشته باشيم كه هموگلوبين را در آقايان و خانم ها به يك صورت محاسبه نمي كنند به عنوان ثال حد مجاز هموگلوبين آقايان براي اينكه بتوانند جراحي زيبايي بيني انجام دهند بالاي ۱۳ مي باشد و اين در صورتي است كه اين حد مجاز براي خانم ها بالاي ۱۲ است.

همه ما مي دانيم كه زنان و دختران به خاطر سيكل ماهانه اي كه دارند اغلب دچار كم خوني مي شوند و لازم است تا اين كم خوني را با استفاده از قرص و مكمل هاي آهن برطرف نمايند .در خانم ها و دختران در صورتي كه غلظت خون مابين ۱۰ تا ۱۲ باشد جراح يا فوق تخصص جراحي پلاستيك اين عمل را براي متقاضي مجاز خواهد دانست و اين جراحي نمي تواند هيچ گونه خطري براي فرد داشته باشد و اين عمل مي تواند نتايج رضايت بخشي براي فرد متقاضي در پي داشته باشد.

مصرف مولتي ويتامين چه بعد از عمل و چه قبل از عمل زيبايي بيني از جمله مواردي مي باشد كه مي توانند سبب افزايش خون در بدن افراد شود و خون از دست رفته بيمار در زمان عمل را جبران كند.بيمار بايد همه توصيه هاي پزشك جراح بيني را جدي گرفته و همه ي آن ها را رعايت كند تا عوارض بعد از عمل جراحي كاهش پيدا كرده و نتيجه مطلوبي حاصل شود.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :پزشك متخصص
تاريخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ ساعت: ۰۷:۵۷:۰۰

خون ريزي بعد از عمل جراحي بيني

خونريزي پس از عمل بيني :  گفتني است كه عده اي از افرادي هم كه جراحي بيني انجام مي دهند ،بعد از جراحي با مشكل خونريزي بيني مواجه مي شوند.امكان دارد اين سوال براي شما مطرح باشد كه آيا خونريزي بعد از عمل بيني مي تواند روي نتيجه جراحي بيني تاثيرگذار باشد؟و يا بيمار به چه نحوي مي تواند مانع از خون ريزي بعد از عمل بيني شود؟

خونريزي پس از عمل بيني

خونريزي پس از عمل بيني

لطفا در ادامه اين مقاله ما را همراهي نمايد تا پاسخ سوال هاي خود را پيدا كنيد و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه را نيز كسب كنيد.

چنانچه يك جراح متبحر و مجرب جراحي بيني بيمار را انجام دهد ،در اين صورت بيمار بعد از عمل بيني دچار عوارض نامطلوبي نخواهد شد.ولي مواردي مانند خون ريزي بعد از عمل بيني به شكل مختصر ،تورم بعد از عمل و…را مي توان گفت كه كاملا طبيعي مي باشند ،از آنجايي كه در حين عمل بيني ،فرد متقاضي دستكاري مي شود بنابراين خونابه بعد از عمل بيني كاملا طبيعي مي باشد و نياز به نگراني نيست زيرا كم كم و با گذشت زمان برطرف خواهد شد.

بيشتر بخوانيد : عوارض جراحي بيني

از انجايي را در حين عمل جراحي بيني ،بيني بيمار دستخوش تغييراتي مي گردد .و ميزان دستكاري جراح داراي تاثيرات زيادي در بهبودي پس از جراحي بيني مي باشد.به عنوان مثال جنانچه ميزان دستكاري جراح روي بيني بيمار زياد باشد ،متقابلا مقدار تورم و علائم بعد از عمل نيز روي بيني بيمار زياد خواهد بود. ولي با اين وجود بيمار مي تواند با رعايت يك سري مراقبت هاي بعد از عمل و نكاتي ،ميزان اين تورم ها را كاهش داده و خونريزي پس از عمل را كنترل نمايد.

افراد به چه نحوي مي توانند مانع از خونريزي بعد از عمل جراحي بيني شوند؟

بيماراني كه عمل زيبايي بيني انجام مي دهند مي توانند با رعايت نمودن يك سري مراقبت هاي بعد از عمل ،روند بهبودي بعد از عمل خود را تسريع بخشند .مثلارعايت نكاتي كه در زير آورده شده است داراي تاثيرات زيادي در كاهش خون ريزي بعد از عمل فرد مي باشد:

 • بيمار بايد مراقبت نمايد تا ضربه و آسيبي به بينيش وارد نشود.
 • فرد نبايد سر خود را بيش از حد پايين نگه دارد.
 • عدم دستكاري حفره بيني
 • فرد بايد در روز هاي ابتدايي بعد از عمل از انجام فعاليت هاي سنگين بدني خودداري كند ،زيرا با افزايش جريان خون احتمال زيادي وجوددارد كه بيني فرد دچار خون ريزي شود.
 • بيمار بايد پانسماني را كه در جلوي سوراخ بيني بعد از عمل قرار داده مي شود را در زمان هاي مناسب تعويض نمايد و از خشك شدن خونابه جلوگيري به عمل بياورد.
 • فرد نبايد از داروهايي كه سبب رقت خون مي شوند مصرف كند زيرا اين داروها مي توانند ميزان خون ريزي بيني را افزايش دهند.

شستشوي بيني و تميز كردن آن هم يكي ديگر از مراقبت هاي مهم بعد از جراحي مي باشد كه داراي فوايد زيادي مي باشد از جمله سبب تسريع در روند بهبود بافت بيني ،باز شدن راه هاي تنفسي از طريق بيني ،كاهش خون ريزي بعد از عمل بيني ، رفع ترشحات بعد از عمل بيني و …مي گردد.

با همه اين تفاسير بيماران بايد توجه داشته باشند ،در صورتي كه خون ريزي بعد از عمل از بيني از شدت زيادي برخوردار باشد در اين صورت بايد هر چه زودتر به پزشك معالج خود مراجعه داشته باشد.

برچسب ها: , , , ,

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ]